Algemene voorwaarden

Toermalijn is gelegen in de Schansstraat 34 te 3300 Tienen. Toermalijn is ingeschreven onder volgend ondernemingsnummer: 0783.439.801

Artikel 1: algemene toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Toermalijn en de klant voor het geven van advies, coachingsessies, workshops of andere activiteiten die bijdragen aan een positieve verandering binnen het gezin.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer deze afwijkingen schriftelijk aan de klant zijn overhandigd en ondertekend door Toermalijn en de klant zelf.

Artikel 2: aanvaarding algemene voorwaarden en privacyverklaring

 • Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden en de privacy policy. Deze staan duidelijk vermeld op de website.

Artikel 3: trajectvoorstellen en overeenkomsten

 • Alle trajectvoorstellen gemaakt door Toermalijn zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
 • Prijzen in trajectvoorstellen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Aangezien Toermalijn vrijgesteld is van BTW wordt er geen BTW aangerekend.
 • Er is sprake van een overeenkomst wanneer de klant aan Toermalijn een schriftelijk ondertekend overeenkomst overhandigd op papier of via mail.

Artikel 4: rechten en plichten

 • Bij elke overeenkomst tussen Toermalijn en de klant verplicht Toermalijn de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van het vakmanschap en zorgvuldigheid die de klant van Toermalijn kan verwachten op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam.
 • Bij elke overeenkomst tussen Toermalijn en de klant is er een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Toermalijn zal zich maximaal inspannen om een bevredigend resultaat te bekomen voor alle betrokken partijen.

Artikel 5: betalingen

 • Alle betalingen dienen tijdig, zoals vermeld op de factuur, te zijn voldaan. Toermalijn hanteert een betalingstermijn van 7 dagen. Bij niet tijdig betalen zonder communicatie over de vertraging wordt een herinnering per mail verstuurd op de dag na de vervaldatum. Bij een tweede herinnering worden er vertragingskosten van 75 euro in rekening gebracht. Bij herhaling van niet tijdig betalen bij termijnbetalingen wordt het totaalbedrag in zijn geheel gevorderd.
 • Betalen in termijnen is mogelijk wanneer de klant hier zelf naar vraagt. Dit wordt voor de overeenkomst besproken en overeengekomen.
 • Het gehele bedrag dient voor de afronding van het coachingstraject te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk is bevestigd door Toermalijn en de klant.
 • De factuur wordt altijd digitaal verstuurd.

Artikel 6: annulering

 • Indien de klant door voorziene omstandigheden, hem betreffende, niet in staat is om het volledig coachingstraject te volgen, is dat voor rekening van de deelnemer.
 • Indien de klant een volledig traject, workshop of andere activiteit annuleert waarvoor een inschrijving vooraf vereist is, betaalt de klant tot 14 dagen op voorhand 50% van het volledige bedrag. Gebeurt de annulering minder dan 14 dagen op voorhand, betaalt de klant 100% van het volledige bedrag.
 • Indien een opdracht geannuleerd wordt, kan Toermalijn aangekochte materialen of reeds verrichte diensten volledig in rekening brengen. 
 • Indien een individuele sessie geannuleerd dient te worden, is de klant tot 24u op voorhand geen bedrag verschuldigd of kan de sessie verplaatst worden naar een ander moment. Wanneer de sessie minder dan 24u op voorhand geannuleerd wordt, zal er 100% van het volledige bedrag van de sessie aangerekend worden of is de klant deze sessie kwijt.
 • Indien Toermalijn een annulatie dient uit te voeren, wordt het reeds betaalde bedrag volledig teruggestort. Bij een workshop of andere activiteit kan dit gebeuren wegens ziekte, onvoorziene omstandigheden, te weinig inschrijvingen of overmacht. Er kan dan in geen geval beroep gedaan worden op enige vorm van schadevergoeding door de klant.
 • Annulering is pas geldig na ontvangstmelding van Toermalijn en wordt door Toermalijn en de klant schriftelijk bevestigd.

Artikel 7: klachten

 • De klant dient klachten over dienstverlening meteen te melden tijdens een traject, sessie, workshop of andere activiteit.
 • De klacht heeft een uitgebreide ondersteuning en de nodige bewijzen nodig.
 • De vergoeding die Toermalijn eventueel betaalt, is beperkt tot het betaalde bedrag voor de activiteit. 

Artikel 8: auteursrecht

 • Van het Toermalijn ontwikkelde materiaal blijven alle rechten aan Toermalijn voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming mag niets van de website, verkregen materiaal in coachings en dergelijke of het logo van Toermalijn worden gebruikt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, eigen website, fotokopie of anderszins.

Artikel 9: privacy

 • Toermalijn respecteert de privacy van de klant en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens (naam en woonplaats) worden in vertrouwelijkheid door de deelnemer verstrekt en ook zodanig behandeld. Alle persoonlijke informatie, mondeling en schriftelijk, wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit aan externe partijen verkocht noch worden deze aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 10: overige rechten en plichten

 • Wijziging van de algemene voorwaarden: Toermalijn is ten alle tijden gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden, zoals ze luiden op het moment van ontvangst door de deelnemer blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing.